PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Karne

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa materialnego i procesowego, w szczególności dotyczące spraw karnych o charakterze kryminalnym i gospodarczym i karnych. Prowadzenie sprawy obejmuje obronę na każdym etapie postępowania tj.: postępowania przygotowawczego (w ramach dochodzenia i śledztwa); obronę w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji; obrona w postępowaniach nadzwyczajnych o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, o ułaskawienie oraz kasacyjnym.

Kancelaria prowadzi sprawy również po zakończeniu postępowania karnego prawomocnym wyrokiem skazującym. W razie wydania takiego wyroku kancelaria prowadzi w szczególności sprawy: o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, rozłożenie orzeczonej kary grzywny na raty oraz umorzenie kosztów i opłat sądowych, umorzenie postępowania wykonawczego, wyrok łączny. W tym zakresie pomoc obejmuje również obronę przed sądem penitencjarnym w sprawach o przerwę w karze pozbawienia wolności i warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Kancelaria reprezentuje również interesy osób pokrzywdzonych przestępstwami. W tym zakresie podejmuje się prowadzenia spraw gwarantujących zapewnienie interesów takich osób występując w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej (jako pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i prywatnego). W ten sposób zapewniony zostaje prawidłowy przebieg postępowania karnego oraz możność uzyskania słusznego odszkodowania – zarówno w oparciu o przepisy prawa karnego, jak i w oparciu o przepisy prawa cywilnego (powództwo adhezyjne).

Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin