PRAWNIK PO TWOJEJ STRONIE
Niebieszczański i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
 
Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria działając w zakresie Prawa Zamówień Publicznych świadczy usługi obejmujące w szczególności: 

  • przygotowanie dokumentacji przetargowej dla Zamawiających poprzez m.in. pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy, ustalenie właściwego trybu udzielenia zamówienia, pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomoc w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
  • doradztwo w trakcie prowadzenia postępowania poprzez m.in. analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, współtworzenie odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w przygotowywaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w rozstrzyganiu protestów pojawiających się na etapie pytań do specyfikacji, jak również na etapie po ocenie ofert i wyborze wykonawcy,
  • pomoc w przygotowaniu ofert przez Wykonawców, sporządzanie pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • przygotowywanie protestów, przyłączeń do postępowań protestacyjnych, odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przyłączeń do postępowań odwoławczych, skarg do Sądu Okręgowego na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej,
  • reprezentowanie Klientów Kancelarii, zarówno Wykonawców jak i Zamawiających, na rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.
©2010 - 2023 Kancelaria Adwokacka Dariusz Niebieszczański, Księcia Bogusława X 6/3 (Deptak Bugusława) 70-440 Szczecin